Czym jest coaching

Coaching – co to takiego

Dostrzec to, czego nie widzisz, uchwycić to, czego nie słyszysz…

Termin „coaching” pojawia się ostatnio bardzo często, czasem przybierając odbiegające od definicji znaczenie, a opisując nieco inny proces, narzędzia albo działania.

Zacznijmy więc od początku. Słowo „coach” pochodzi z bliskowschodniego „coche”, które znaczyło dokładnie wagon lub powóz. W jakiejś części dotyczy to procesu, o którym poniżej, coach jest w pewien sposób wehikułem, który pomaga przenieść się klientowi (bądź ich grupie) z punktu wyjściowego do określonego przez nich samych miejsca docelowego. I o ile to pierwsze najczęściej jest z różnych powodów mało komfortowe dla osoby lub grupy, której dotyczy, o tyle drugie dostarcza wiele satysfakcji, harmonii, oczekiwanych rezultatów i energii do dalszych działań.

Powołując się na oficjalną definicję ICF*, coaching to trwająca przez określony czas relacja między coachem a klientem, która pomaga klientowi osiągać nadzwyczajne wyniki w swoim życiu, karierze, biznesie lub organizacji. Poprzez coaching klient pogłębia swój proces uczenia się, zwiększa swoje osiągnięcia i podnosi jakość swojego życia.

Coaching odbywa się w formie regularnych spotkań – sesji, na których to klient dokonuje wyboru na czym chce się skupić. Coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, skłaniających do przemyśleń pytań, pomaga klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz precyzyjnym określeniu swoich celów i sposobu ich realizacji. Coach dzięki swojej wiedzy, znajomości i doborze odpowiednich narzędzi, dąży do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się to na motywację i większą determinację w działaniu.

Coaching

icon life coachingLife Coaching

Ta forma coachingu, to praca w relacji coach – klient, w pełni skupiona na wyzwaniach jednej osoby. Obszary pracy w tym rodzaju coachingu mogą być bardzo zróżnicowane, opierając się o potrzeby klienta. Wyróżniamy tutaj:

Coaching osobisty

Polegający na współpracy z coachem w kierunku realizowania celu personalnego. Przykładowe obszary do pracy związanej z funkcjonowaniem w życiu prywatnym klienta, to: wypracowanie „planu na życie”, dylematy związane z balansem pomiędzy życiem osobistym a zawodowym, lepsza organizacja i planowanie, motywacja do nowych, albo nie do końca ulubionych aktywności, większa akceptacja siebie, świadomość swoich potrzeb, wartości, priorytetów, obniżanie poziomu stresu.

Coaching relacji

Coaching relacji – polega na współpracy z coachem w kierunku budowania harmonijnych relacji i przebiegającej bez zakłóceń komunikacji z ludźmi zarówno w środowisku osobistym (rodzina, przyjaciele, znajomi), jak i zawodowym (przełożony, koleżanki i koledzy z pracy, klienci), przy jednoczesnym wzajemnym poszanowaniu wartości i priorytetów.

Coaching kariery

Coaching kariery – proces, w którym coach pomaga w zwiększeniu satysfakcji z pracy, zmianie stanowiska, miejsca pracy albo też zawodu. Celem coach’a jest pomoc klientowi w zrozumieniu, jaki kierunek w życiu zawodowym jest dla niego najbardziej odpowiedni, jaką karierę obrać i w jaki sposób przejść przez proces zmiany. Często – z racji na silne przenikanie – łączony jest z coachingiem osobistym.

Coaching biznesowy

Coaching biznesowy – najczęściej adresowany jest do właścicieli firm i dyrektorów zarządzających małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem jest usprawnienie działania klienta. Przykładowe obszary do pracy, to: pomoc w zdefiniowaniu celów firmy (krótkoterminowych, ale również tych strategicznych), opracowanie planów biznesowych, analizowanie procesów, budowanie motywacji w zespole.

Coaching menedżerski

Coaching menedżerski – skierowany do kadry dyrektorskiej i kierowniczej. Polega na współpracy z coachem przy rozwiązywaniu problemów i zagadnień biznesowych. Najczęstsze obszary do pracy to: tworzenie i egzekwowanie strategii, przywództwo, budowanie i motywowanie zespołów, zarządzanie zmianą, rozwiązywanie konfliktów.

 

icon coaching grupowyCoaching grupowy

najczęściej adresowany jest do grupy osób, które łączy wspólne wyzwanie lub potrzeba. Przykładowe obszary do współpracy z coachem: komunikacja, relacje w danym środowisku, rozwiązywanie konfliktów, przenoszenie odpowiedzialności, kreatywność.

Ten rodzaj coachingu może być stosowany w ramach jednej organizacji, ale również może być propozycją dla niezwiązanej ze sobą grupy osób, pracującej nad wspólnym tematem – zmiana, rozpoczęcie nowego etapu w życiu prywatnym lub zawodowym, budowanie relacji, zrywanie z ograniczającymi nawykami i wyrabianie nowych, pozytywnych.

 

icon coaching zespolowyCoaching zespołowy

przedmiotem tej formy coachingu nie jest pojedyncza osoba, a zespół jako system. Polega na pracy coacha z liderem i jego zespołem przy jednoczesnym wykorzystaniu doświadczenia coacha i aktywnym udziale członków zespołu w pracy nad konkretnym celem zespołowym, np.: poprawa efektywności zespołu, komunikacji, osiąganie lepszych rezultatów, podniesienie konkretnych umiejętności członków zespołu, poprawienie sposobu kierowania zespołem przez lidera, z włączeniem jego indywidualnego procesu coachingowego.


Darmowa 30-minutowa sesja coachingowa!

Jeśli chcesz sprawdzić, czy coaching jest dla Ciebie – umów się na 30-minutową darmową sesję coachingową.

Skontaktuj się ze mną